Centri i službe za socijalni rad u FBiH

Naziv Broj telefona i faksa E-mail
UNSKO-SANSKI KANTON
Centar za socijalni rad Bihać 037/229-710,229-712 cent.soc.rad@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Bosanska Krupa 037/471-009

037/474-283

csr.krupa@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac 037/881-410 csr.bosanskipetrovac@gmail.com
Centar za socijalni rad Bužim 037/419-010

037/419-011

czsr.buzim@hotmail.com
Centar za socijalni rad Cazin 037/514-439

037/512-103

ju_csr_cazin@hotmail.com
Centar za socijalni rad Ključ 037/660-043

037/661-585

jucentarkljuc@yahoo.com
Centar za socijalni rad Sanski Most 037/686-906,686-403 czsrs.most@hotmail.com
Centar za socijalni rad Velika Kladuša 037/775-065,

037/775-067

info@czsr-velikakladusa.ba
POSAVSKI KANTON
Centar za socijalni rad Odžak 031/761-006 csr.odzak.irs@tel.net.ba
Centar za socijalni rad Orašje 031-712-020,711-980 czsr.orasje@tel.net.ba
Centar za socijalni rad Domaljevac – Šamac 031/791-363,792-006 centar.socijalnirad@tel.net.ba
TUZLANSKI KANTON
Centar za socijalni rad Banovići 035/875-981,871-390 csrbanovici@hotmail.com
Centar za socijalni rad Gračanica 035/702-566 csr.gracanica@gmail.com
Centar za socijalni rad Gradačac 035/817-227 czsr_gradacac@hotmail.com
Centar za socijalni rad Kalesija 035/631-176, 631-581 socrad.kal@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Kladanj 035/621-422,622-460 czsrkl.eminai@gmail.com
Centar za socijalni rad Teočak 035/756-073 csrteocak@hotmail.com
Centar za socijalni rad Lukavac 035/553-861

035/553-831

ju.csr.lukavac@gmail.com
Centar za socijalni rad Srebrenik 035/645-770 centar.sr@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Tuzla 035/369-011

035/369-035

soc-rad.tz@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Sapna 035/597-419 csr_sapna@hotmail.com
Centar za socijalni rad Živinice 035/740-096,

035/ 740-097

csr.zi@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Čelić 035/668-120 juczsrcelic@gmail.com
Centar za socijalni rad Doboj Istok 035/722-695 arnes.csrdobojistok@gmail.com
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
Centar za socijalni rad Breza 032/783-912 centarbr@bih.net.ba
Služba za civilnu zaštitu i zajedničke poslove Doboj-Jug 032/699-341

032/699-331

dobojjug@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Kakanj 032/553-076,556-750 csr.kakanj@gmail.com
Centar za socijalni rad Maglaj 032/603-527

032/609-710

csrmaglaj@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Tešanj 032/650-205 csrt@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Zavidovići 032/868-210

032/868-211

centarzasoc.rad.zdici@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Zenica 032/202-490,202-322 czsr_ze@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Visoko 032/735-835 centarvisoko@gmail.com
Centar za socijalni rad Žepče 032/881-800

Fax: 032/880-588

centar.zepce@tel.net.ba
Centar za socijalni rad Vareš 032/849-480,849-481 zastita@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Olovo 032/828-370 socijala@bih.net.ba
Služba stručnih i općih poslova Usora 032/893-514 opcina.usora2@tel.net.ba
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
Kantonali centar za socijalni rad Goražde 038/223-234,228-584 czsrgorazde@hotmail.com
Služba socijalne zaštite Goražde 038/226-598 czsrgorazde@hotmail.com
Služba socijalne zaštite Foča-Ustikolina 038/519-416 sanelanido@hotmail.com

czsrgorazde@hotmail.com

Služba socijalne zaštite Pale-Prača 038/799-258 czsrgorazde@hotmail.com
SREDNJOBOSANSKI KANTON
Centar za socijalni rad Bugojno 030/252-027,251-171 socijalnobu@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Busovača 030/732-620 socijalnirad_bus@hotmail.com

socijalnobu@bih.net.ba

Centar za socijalni rad Donji Vakuf 030/205-222,

030/ 509-629

socijalnodv@bih.net.ba
Služba za opću upravu,dr. djelatnosti, izbjeglice i socialna pitanja Fojnica 030/547-700,

030/547-746

mediha.krsic@fojnica.ba
Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje 030/265-683, socrad@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Jajce 030/654-106,

030/ 654-105

czsrjajce@yahoo.com
Odjel socijalne skrbi Općine Kiseljak 030/877-820,829

030/877-820

odjelsocijalnesskrbi@opcina-kiseljak.org
Služba za gospodarstvo, obnovu, socijalnu skrb i prognanike Kreševo 030/806-826 opcinakresevo.socijala@tel.net.ba
Centar za socijalni rad Travnik 030/511-412,511-058 csr.travnik@gmail.com
Centar za socijalni rad Novi Travnik 030/795-072,795-073 socijalni.rad.nt@tel.net.ba
Centar za socijalni rad Vitez 030/717-288

030/ 030/711-678

socijalni.rad.vitez@bih.net.ba
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i finansije Dobretići 030/641-202,641-203 opcinadobratici@gmail.com
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
Centar za socijalni rad Grad Mostar 036/335-900,902

036/335-939

socijalni.rad.mostar@tel.net.ba
Centar za socijalni rad Jablanica 036/753-170 jucs.jablanica@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Konjic 036/726-171,

036/728-448

op.konjic@bih.net.ba
Centar za socijalni rad Čitluk 036/640-131,640-132 czsrcitluk@gmail.com
Služba za opću upravu i društvenu djelatnost Neum 036/880-018,880-186

880-214

drustvene-djelatnosti@tel.net.ba
Centar za socijalni rad Stolac 036/853-101

036/853-229

opcina@stolac.gov.ba
Centar za socijalni rad Čapljina 036/805-351 socijalna.skrb.capljina@tel.net.ba
Ured socijalne skrbi Ravno 036/7891-465,

036/7891-466

opcinaravno.ravno3@gmail.com
Centar za socijalni rad Prozor-Rama 036/771-108 antonija1@yahoo.com
ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON
Centar za socijalni rad Grude 039/660-319,660-318 socijalni.rad.grude@tel.net.ba
Centar za socijalni rad Ljubuški 039/830-593 csr.ljubuski@tel.net.ba
Centar za socijalni rad Posušje 039/681-053 socijalnirad@gmail.com
Centar za socijalni rad Široki Brijeg 039/706-097

Fax: 039/706-098

socijalni.rad.sb@tel.net.ba
KANTON SARAJEVO
Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo 033/723-640 info@kcsr.ba
Služba za socijalnu zaštitu Stari Grad 033/551-110,

Fax: 200-348

sszosg@bih.net.ba
Služba za socijalnu zaštitu Centar 033/565-500,

Fax: 206-384

centarcentar@hotmail.com

sszoc@bih.net.ba

Služba za socijalnu zaštitu Novo Sarajevo 033/525-939,525-876 sszons@bih.net.ba
Služba za socijalnu zaštitu Novi Grad 033/768-710,541-101 sszong@bih.net.ba
Služba za socijalnu zaštitu Ilidža 033/761-510,625-715 sszoi@bih.net.ba
Služba za socijalnu zaštitu Hadžići 033/475-848,475-841 centarhadzici@hotmail.com
Služba za socijalnu zaštitu Vogošća 033/424-440,

Fax: 033/432-651

szsov@bih.net.ba
Služba za socijalnu zaštitu Ilijaš 033/428-910,428-911 kcsrilijas@bih.net.ba
Služba za socijalnu zaštitu Trnovo 033/586-703
KANTON 10
Centar za socijalni rad Glamoč 034/206-151 soc.rad.gl@tel.net.ba
Centar za socijalni rad Kupres 034/276-312

034/274-080

socijalno.kupres@tel.net.ba
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općina Drvar 034/819-200

034/819-001

opcina drvar.@tel.net.ba
Centar za socijalni rad Livno 034/202-642,208-152

034/202-642

socijalniradli@net.hr
Centar za socijalni rad Tomislavgrad 034/352-247 css.tomislavgrad@gmail.com
Služba za opću upravu i socijalnu zaštitu Bosansko Grahovo 034/206-020,850-191 opcina.grahovo@tel.net.ba
Meni